Podstawowe formy opodatkowania przedsiębiorców

Forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej obowiązuje przez cały rok. Jej zmiana wymaga złożenia do urzędu skarbowego stosownego oświadczenia. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery różne warianty. Ich decyzja ma fundamentalne znaczenie, stąd warto przeanalizować cechy wszystkich możliwości. Pomocą w wyłonieniu najkorzystniejszego rozwiązania służą firmy oferujące usługi rachunkowe.

Cechy opodatkowania na podstawie zasad ogólnych

Popularną formą opodatkowania wybieraną przez spółki osobowe oraz jednoosobowe działalności jest opodatkowanie na zasadach ogólnych. W tym przypadku wysokość dochodu firmy decyduje o kwocie podatku (podatek progresywny). Przedsiębiorcy podlegają stawce 18% bądź 32% (od 01.10.2019 – stawka 17%). Granicę stanowi kwota 85 528 zł. Na korzyść tej formy przemawia możliwość obniżenia przychodów o koszt ich uzyskania. Zaletę stanowią także ulgi podatkowe. Przedsiębiorca jest zobowiązany składać deklaracje i zeznania. Jeśli w danym roku jego przychody przekroczą kwotę 85 528 zł, od nadwyżki tej sumy odprowadzony zostanie podatek wg 32% stawki.

Podatek liniowy dla przedsiębiorcy

Przy podatku liniowym obowiązuje tylko jedna stawka, wynosząca 19%. Jest ona niezmienna i jednolita, a podatek może być odprowadzany co kwartał lub co miesiąc. Ta forma opodatkowania uwzględnia koszty uzyskania przychodu, ale nie uprawnia do korzystania z ulg podatkowych.

Ryczałt od przychodów: przywilej nie dla wszystkich

Z tej formy nie mogą korzystać wszyscy przedsiębiorcy, jest zarezerwowana dla wybranych rodzajów działalności. Stawki są liniowe, ale niejednolite i (w myśl ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym) wiążą się z profilem firmy. Z ryczałtu nie mogą korzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy w minionym roku podatkowym osiągnęli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej większy od kwoty 250 000 euro. Niskie stawki przewidziane dla niektórych rodzajów działalności stanowią niewątpliwą korzyść, zaletą jest także możliwość korzystania z ulg. Ta forma wyklucza jednak odliczenie kosztów uzyskania przychodu.

Czytaj też: Jak rozliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Czym jest karta podatkowa?

W tym wariancie kwota podatku nie wiąże się z dochodem, ale jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności i liczby mieszkańców gminy, gdzie ma ona miejsce, a także liczby zatrudnionych. Kwota podatku jest jednolita, a jej wysokość ustanawia Naczelnik Urzędu Skarbowego. Przedsiębiorca nie jest zobowiązany do składania deklaracji i rozliczeń. Podobnie jak ryczałt, ta forma także nie jest dostępna dla wszystkich. Wybierając kartę, przedsiębiorca nie może uwzględnić kosztów uzyskania przychodów.