Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe, zwane również Księgami handlowymi, to sposób ewidencji sytuacji gospodarczej przy wybraniu pełnej księgowości jako sposobu rozliczeń podmiotu. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych jest zobligowana większość spółek, a część podmiotów może dobrowolnie wybrać ten model księgowania. Prowadząc księgi rachunkowe, warto pamiętać o najważniejszych zasadach.

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości reguluje dokładne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Rzetelnie i bezbłędnie

Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie i bezbłędnie. Rzetelnie oznacza, że dokonywane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Bezbłędność według ustawodawcy oznacza, że do ksiąg wprowadzono kompletnie i poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe, zapewniono ciągłość zapisów oraz bezbłędność działania stosowanych procedur obliczeniowych. Aby mieć pewność, że księgi rachunkowe podmiotu są prowadzone zgodnie z zasadami, warto korzystać z doświadczenia i wiedzy profesjonalnego biura, które doskonale poradzi sobie z tym niełatwym zadaniem.

Czytaj też: Dlaczego warto skorzystać z outsourcingu kadrowo-płacowego?

Sprawdzalnie i na bieżąco

Zasady prowadzenia wskazują, że księgi powinny być prowadzone sprawdzalnie i na bieżąco. Księgi są sprawdzalne, jeśli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych. Prowadzenie ich na bieżąco umożliwia sporządzenie w terminie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych; oznacza to również, że zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, a za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu bilansowym, a ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym zostały dokonane.